Akredytowane badania laboratoryjne

IBMB wykonuje badania wyrobów i materiałów budowlanych zgodnie z polskimi i europejskimi normami w zakresie:

 • kruszyw do betonu
 • kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych
 • kruszyw do mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym
 • kruszyw na podsypkę kolejową
 • kruszywa do robót hydrotechnicznych
 • kruszyw do zapraw
 • mieszanek mineralno-asfaltowych i asfaltu
 • mieszanek betonowych, betonu i prefabrykatów betonowych
 • geotechniki
 • nawierzchni drogowych

Wykonujemy badania wstępne typu oraz kontrolne wyrobów i materiałów budowlanych. Oferujemy przyjazd do klienta w celu pobrania próbki na terenie całego kraju.

Obsługa
laboratoryjna budów

Oferujemy kompleksową obsługę laboratoryjną w zakresie budownictwa drogowego, kolejowego i ogólnego. Zajmujemy się:

 • kontrolą jakości wykonanych prac – przeprowadzamy badania na budowie oraz w laboratorium
 • kontrolą jakości w wytwórniach mieszanek mineralno-asfaltowych, wytwórniach mieszanek betonowych i kopalniach kruszyw

Laboratorium IBMB obsługuje kontrakty o różnej skali (drogi krajowe i wojewódzkie, drogi powiatowe, gminne, prywatne, drogi kolejowe, drogi Lasów Państwowych, obiekty kubaturowe itd.). W wypadku dużych kontraktów możemy organizować laboratoria przy budowie/wytwórni. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi realizacjami.

Doradztwo
technologiczne

IBMB zatrudnia doświadczonych technologów, specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach budownictwa. Dzięki temu możemy zaproponować naszym klientom usługi w zakresie:

 • projektowania optymalnych składów wyrobów budowlanych takich jak mieszanki mineralno-asfaltowe, mieszanki betonowe, mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym,
 • wdrażania recept roboczych w wytwórniach mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek betonowych,
 • wykonywania ekspertyz i opinii technologicznych,
 • opracowywania optymalnych rozwiązań na etapie przygotowywania do procesu budowlanego.

Wdrażanie
systemów jakości

Zakładowa Kontrola Produkcji ma na celu zapewnienie stabilności produkcji i uzyskiwanie przez wyrób właściwości zgodnych ze specyfikacjami technicznymi oraz deklarowanymi przez producenta właściwościami użytkowymi wyrobu. Dodatkowo, prowadzenie ZKP usprawnia produkcję, podnosi poziom bezpieczeństwa pracy i umożliwia bieżące prowadzenie działań korygujących.

Zespół IBMB posiada 7-letnie doświadczenie w opracowywaniu ksiąg jakości ZKP oraz jej procedur, dla polskich oraz międzynarodowych producentów wyrobów budowlanych. Zajmujemy się wdrażaniem ZKP wobec:

 • kruszyw do betonu wg PN-EN 12620,
 • kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym wg PN-EN 13242,
 • kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu wg PN-EN 13043,
 • kruszyw na podsypkę kolejową wg PN-EN 13450.
 • betonu wg normy PN-EN 206,
 • mieszanek mineralno-asfaltowych wg norm serii PN-EN 13108,

Wyróżnia nas praktyczne podejście we wdrażaniu procedur ZKP. Ograniczamy ilość zbędnych informacji w celu ułatwienia codziennej pracy nad dokumentacją systemową. Prowadzimy wybrane elementy dokumentacji systemowej oraz badania kontrolne w postaci usług outsourcingowych.

Nadzór
inwestorski

Laboratorium i dział technologiczny pomagają inwestorom, zarządcom oraz inspektorom nadzoru kontrolować jakość na budowie.

Oferujemy:

 • doradztwo technologiczne przy wyborze optymalnego rozwiązania na etapie przygotowywania inwestycji
 • sprawdzenie specyfikacji technicznych pod kątem obowiązujących przepisów oraz wytycznych
 • opracowanie specyfikacji technicznych
 • weryfikację dokumentów przedstawionych przez wykonawców pod kątem zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych (m.in. deklaracja właściwości użytkowych, badanie typu i recepty laboratoryjne, znakowanie CE lub B)
 • przeprowadzenie kontrolnych badań na budowie oraz w laboratorium
 • przeprowadzenie badań kontrolnych materiałów wsadowych
 • analizę wyników otrzymanych od wykonawcy – sporządzanie opinii technologicznych.

Aby zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę inwestycji oferujemy również usługi inspektorów nadzoru, z którymi od wielu lat współpracujemy.